ፓስፖርት ለማሳደስ

ፓስፖርት ማደስ እነዚህን መስፈርቶች ያሟሉ

ቅድመ ሁኔታ

 1          1 .ለአገልግሎቱ የሚያስፈልጉትን የመረጃ ሰነዶች መመልከትና ማዘጋጀት፡፡ 

  2.የሚያመለክቱት ለአስቸኳይ አገልግሎት ከሆነ፣ መጀመሪያ ለግንዛቤዎ የሚለውን ገፅ ይመልከቱ፡፡

   3.የሚፈልጉት የፓስፖርት አገልግሎት የሚፈልገውን የፓስፖርት ክፍያ መጠን ከአገልግሎት ክፍያ ገፃችን መመልከትና ማዘጋጀት ለተጨማሪ መረጃ ይህንን ገፅይመልከቱ፡፡

   4.ለፓስፖርትአገልግሎቱ የተጠየቀው የመረጃ ሰነዶች ስካን ተደርገው በተፈለገው መጠን ማዘጋጀት፡፡የሚፈለጉትንመጠንመረጃበዚህገፅያገኛሉ፡፡

  5.  አመልክተው ከጨረሱ በኋላ የቀጠሮ ቀን እና ሰዓት ያለበትን መጨረሻ ገፅ አትመው በጥንቃቄ ያስቀምጡ፡፡

  6.  በቀጠሮ ቀን    ሀ. የተቀጠሩበትን ሰዓት እና ቀን የሚገልፀውን ዋና ወረቀት በእጅዎ መኖሩን እና መያዝዎትን ያረጋግጡ

  ለ. የሚፈለገውን የአገልግሎት ክፍያ በእጅዎ መኖሩን ያረጋግጡ፡፡ሁሉም ክፍያዎች እጅ በእጅ ናቸው፡፡

  ሐ. ለአገልግሎቱ የሚፈለጉት የመረጃ ሰነዶች ዋናው ኦሪጅናል ሁሉም በእጅዎ መኖራቸውን እና መያዝዎትን ያረጋግጡ፡፡

  መ . ማመልከቻውን እርስዎ ያመለከቱ ከሆነ እራስዎ መገኘት ይኖርቦታል፡፡ በተወካይ የመጡ እንደ ሆነ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡እንደሞግዚት ወይም ወላጅ ያመለከቱ ከሆነ ታዳጊውን/ሕፃኑን ከእርስዎጋር ይዘው መምጣት ይኖርቦታል፡፡

                                                           እያንዳንዱንቅደም ተከተል ይመልከቱ

    ከ 18 ዓመት በላይ

1.የማመልከቻ ቅጹን መሙላት

2.ሰነድዎን ያስገቡ

   2.1 ለመንግስት ሰራተኞች:የመስሪያቤትወይም እና የቀበሌ መታወቂያ

   2.2 ፎቶ እና አሻራ ያስገቡ

2.3 ኤስኤምኤስ

3. ማመልከቻዉን ያስገቡ

4.ማመልከቻዉንፕሪንትያድርጉ(በማመልከቻ ወረቀቱ  ላይ የምድብ ቁጥሮዎ ፣የቀጠሮቀንእናሰአትያገኛሉ)

5.በቀጠሮ ቀን ማስረጃ ወረቀቶትን ይዘው ወደ አመለከቱት መስሪያ ቤትይዘው ይምጡ

6. የአገልግሎት ክፍያ መክፈል ለተጨማሪ መረጃ

 
 18 ዓመት በታችአሳዳጊ/ወላጅ

1.የማመልከቻ ቅጹን መሙላት

2.ሰነድዎን ያስገቡ

   2.1 አሳዳጊ/ወላጅ መታወቂያ

   2.2 የበፊት ፓስፖርት

   2.3 የሚቀየረውን መረጃ  ሰነድ ህጋዊ ማረጋገጫ

 2.4የልደትምስክርወረቀት(ስምወይምየልደትቀንከተቀየረ)

  2.5 አስፈላጊ የሆኑ እና ህጋዊ ሰነዶች ለአስቸኳይ አገልግሎቱ ከተመረጠ

  2.6 ፎቶ እና አሻራ ያስገቡ

2.7 ኤስኤምኤስ

3. ማመልከቻዉን ያስገቡ

4.ማመልከቻዉንፕሪንትያድርጉ(ማመልከቻ ወረቀቱ  ላይ የምድብ ቁጥሮዎ ፣የቀጠሮ ቀን እና ሰአት ያገኛሉ)

5.በቀጠሮ ቀን ማስረጃ ወረቀቶትን ይዘው ወደ አመለከቱት መስሪያቤት ይዘው ይምጡ

6. የአገልግሎት ክፍያ መክፈል ለተጨማሪ መረጃ

ጉዲፈቻ   

1.የማመልከቻቅጹንመሙላት

2.ሰነድዎን ያስገቡ

   2.1  የበፊት ፓስፖርት

   2.2 የልደት ምስክርወረቀት

  2.3 የሚቀየረውንመረጃ ሰነድ ህጋዊ ማረጋገጫ

  2.4 ከሴቶች ጉዳይሚንስቴር የተሰጠ ፈቃድ

 2.5 የጉዲፈቻ አድራጊው ወይምድርጅት መታወቂያ ካርድ ወይምፓስፓርት

 2.6 የልደትምስክርወረቀት(ስምወይምየልደትቀን ከተቀየረ)

 2.7 በቀጠሮ ቀን ማስረጃ ወረቀቶትን ይዘው ወደ አመለከቱት መስሪያ ይዘው ይምጡ

2.8 ኤስኤምኤስ

3. ማመልከቻዉን ያስገቡ

4.ማመልከቻዉንፕሪንትያድርጉ(ማመልከቻ ወረቀቱ  ላይ የምድብ ቁጥሮዎ ፣የቀጠሮቀንእናሰአትያገኛሉ

5.በቀጠሮ ቀን ማስረጃ ወረቀቶትን ይዘው ወደ አመለከቱት መስሪያቤት ይዘው ይምጡ

6. የአገልግሎት ክፍያ መክፈል ለተጨማሪ መረጃ