አዲስ ፓስፖርት ለማግኘት

 አዲስ ፓስፖርት ለማግኘት እባክዎ እነዚህን መስፈርቶች ያመሟሉ

ቅድመ ሁኔታ

1.ለአገልግሎቱ የሚያስፈልጉትን የመረጃ ሰነዶች መመልከትና ማዘጋጀት፡፡ 

     2.የሚያመለክቱት ለአስቸኳይ አገልግሎት ከሆነ፣ መጀመሪያ ለግንዛቤዎ የሚለውን ገፅ ይመልከቱ፡፡

     3.የሚፈልጉት የፓስፖርት አገልግሎት የሚፈልገውን የፓስፖርት ክፍያ መጠን ከአገልግሎት ክፍያ ገፃችን መመልከትና ማዘጋጀት ለተጨማሪ መረጃ ይህንን ገፅይመልከቱ፡፡

     4.ለፓስፖርትአገልግሎቱ የተጠየቀው የመረጃ ሰነዶች ስካን ተደርገው በተፈለገው መጠን ማዘጋጀት፡፡የሚፈለጉትንመጠንመረጃበዚህገፅያገኛሉ፡፡

     5.  አመልክተው ከጨረሱ በኋላ የቀጠሮ ቀን እና ሰዓት ያለበትን መጨረሻ ገፅ አትመው በጥንቃቄ ያስቀምጡ፡፡

        6.  በቀጠሮ ቀን

    ሀ. የተቀጠሩበትን ሰዓት እና ቀን የሚገልፀውን ዋና ወረቀት በእጅዎ መኖሩን እና መያዝዎትን ያረጋግጡ

    ለ. የሚፈለገውን የአገልግሎት ክፍያ በእጅዎ መኖሩን ያረጋግጡ፡፡ሁሉም ክፍያዎች እጅ በእጅ ናቸው፡፡

    ሐ. ለአገልግሎቱ የሚፈለጉት የመረጃ ሰነዶች ዋናው ኦሪጅናል ሁሉም በእጅዎ መኖራቸውን እና መያዝዎትን ያረጋግጡ፡፡

    መ . ማመልከቻውን እርስዎ ያመለከቱ ከሆነ እራስዎ መገኘት ይኖርቦታል፡፡ በተወካይ የመጡ እንደ ሆነ ተቀባይነት አይኖረውም፡፡እንደሞግዚት ወይም ወላጅ ያመለከቱ ከሆነ ታዳጊውን/ሕፃኑን ከእርስዎጋር ይዘው መምጣት ይኖርቦታል፡፡

    ከ 18 ዓመት በላይ

1.የማመልከቻ ቅጹን መሙላት

2.ሰነድዎን ያስገቡ

   2.1 ለመንግስት ሰራተኞች:የመስሪያቤትወይም እና የቀበሌ መታወቂያ

   2.2 ፎቶ እና አሻራ ያስገቡ

2.3 ኤስኤምኤስ

3. ማመልከቻዉን ያስገቡ

4.ማመልከቻዉንፕሪንትያድርጉ(በማመልከቻ ወረቀቱ  ላይ የምድብ ቁጥሮዎ ፣የቀጠሮቀንእናሰአትያገኛሉ)

5.በቀጠሮ  ቀን ማስረጃ ወረቀቶትን ይዘው ወደ አመለከቱት  መስሪያ ቤት ይዘው ይምጡ

6. የአገልግሎት ክፍያ መክፈል ለተጨማሪ መረጃ

   ከ18 ዓመት በታችአሳዳጊ/ወላጅ

1.የማመልከቻ ቅጹን መሙላት

2.ሰነድዎን ያስገቡ

   2.1 አሳዳጊ/ወላጅ መታወቂያ

   2.2 የልደት ምስክር ወረቀት

   2.3አስፈላጊየሆኑእናህጋዊሰነዶችለአስቸኳይአገልግሎቱ ከተመረጠ

   2.4 ፎቶ እና አሻራ ያስገቡ

2.5 ኤስኤምኤስ

3. ማመልከቻዉን ያስገቡ

4.ማመልከቻዉንፕሪንትያድርጉ(በማመልከቻ ወረቀቱ  ላይ የምድብ ቁጥሮዎ፣የቀጠሮቀንእናሰአትያገኛሉ)

5.በቀጠሮ ቀን ማስረጃ ወረቀቶትን ይዘው ወደ አመለከቱት መስሪያ ቤትይዘው ይምጡ

6. የአገልግሎት ክፍያ መክፈል ለተጨማሪ መረጃ

      ጉዲፈቻ

1.የማመልከቻ ቅጹን መሙላት

2.ሰነድዎን አስገቡ

    2.1 የልደት ምስክር ወረቀት

    2.2 የፍርድ ቤት ምስክር ወረቀት ለጉዲፈቻየተሰጠ

   2.3 ከሴቶች ጉዳይ ሚንስቴር የተሰጠ ፈቃድ

    2.4የጉዲፈቻአድራጊውወይምድርጅትመታወቂያ  ካርድ ወይምፓስፓርት

   2.5 አስፈላጊ የሆኑ እና ህጋዊ ሰነዶች ለአስቸኳይ አገልግሎቱ ከተመረጠ

2.6 ኤስኤምኤስ

3. ማመልከቻዉን ያስገቡ

4.ማመልከቻዉን ፕሪንትያድርጉ(በማመልከቻ ወረቀቱ  ላይ የምድብ ቁጥሮዎ ፣የቀጠሮቀንእናሰአትያገኛሉ)

5.በቀጠሮ ቀን ማስረጃ ወረቀቶትን ይዘው ወደ አመለከቱት መስሪያ ቤትይዘው ይምጡ

6. የአገልግሎት ክፍያ መክፈል ለተጨማሪ መረጃ